Den Engelske Haveby

Haveorden for AAB, afd. 20


VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFDELINGENS GRØNNE AREALER OG PLADSER


INDLEDNING

Alle beboere i afd. 20 er forpligtede til at renligholde og pleje de til lejemålet tilhørende grønne arealer. Dette defineres som forhave, baghave samt gang- og gårdareal mellem rækkehusene. Formålet med dette er at forebygge skader på facader, tage, kloakker m.v. forårsaget af beplantning, at sikre tilgængelighed for håndværkere, at begrænse eventuelle konflikter mellem naboer ved at kunne henvise til gældende reglement – og generelt sikre at vores beboelsesområde er velholdt og fortsat bevares i god og pæn stand.  Beboerne er forpligtede til, i rimeligt omfang, at begrænse dominerede ukrudtsplanter i de nævnte grønne arealer.


Der opfordres til, at beboerne betænker deres naboer før der plantes, og tager hensyn ved valgt af placering: Plantes f.eks. træer mod syd vil deres skygge, når de vokser til, primært falde på egen baghave. Et træ i nærheden af skel der vender mod øst eller vest, risikerer derimod at kaste stor skygge på nabohaven. I ønsket om at tage hensyn til områdets lokale biodiversitet samt mere generelle miljøforhold, opfordres beboerne endvidere til at begrænse anvendelsen af plantegifte og pesticider i haverne.  

 

 

HAVEORDEN GENERELT

Der opfordres til, at beboerne betænker deres naboer før der plantes, og tager hensyn ved valgt af placering, hvad angår træer der vokser op og kaster skygge. I ønsket om at tage hensyn til områdets lokale biodiversitet samt mere generelle miljøforhold, opfordres beboerne endvidere til at begrænse anvendelsen af plantegifte og pesticider i haverne. 

 

• Beboer i rækkehus bør 2 gange årligt, rense nedløbsrør ved at åbne spjæld under regnvejr, så ophobet skidt kan skyldes ud.

• Alle nye konstruktioner der ønskes opført på friarealer og i haver skal godkendes af afdelingsbestyrelsen inden udførelse.

Der må ikke slås søm, hager, stifter eller lignende i facade og mur.

• Træer og buske skal klippes fri fra facaden. Ny beplantning skal placeres 2 meter fra husets facade, såfremt denne er i risiko for at beskadige murværk m.m. Slyngplanter, espalierede planter eller selvhæftende vækster må ikke plantes op ad sokkel eller facade.

• Anlægges flisebelægning eller lignende overflader, skal det sikres at flisebelægningen eller lignende overflader har et fald på mindst 2 cm for hver meter væk fra sokkel, således at regnvand ledes væk fra huset. Nye flisebelægningen skal godkendes af bestyrelsen.

• Ved reparationsarbejde af facade og sokkel der måtte være igangsat af afdelingens ejendomsfunktionær, er beboerne forpligtede til at klippe eventuel beplantning ned, såfremt dette står i vejen for arbejdets udførelse.

• Beboeren er forpligtet til at holde fællesarealer og haver fri for storskrald, sand, grus, jord, sten samt kasserede møbler og andre opmagasinerede effekter. Haveaffald, der ikke agtes bortskaffet indenfor rimelig tid, må heller ikke opbevares i haverne.

 

 

FORHAVER

Beboerne har mulighed for selv, og for egen regning, at anlægge forhaven efter egne ønsker, dog skal følgende regler overholdes:

• Træer og buske bør ikke overstige en højde af 3 meter, og må ikke overstige en højde på 5 meter, målt fra stammens basis ved jordniveau og op – beboeren er således forpligtet til at beskære dem inden de overstiger denne højde. Beboeren kan dog søge om dispensation fra dette højdekrav hos afdelingsbestyrelsen, såfremt forholdene i haven afviger markant fra normen i afdelingen.

• Stensætning i forhaven må ikke ændres.

• Hæk og levende hegn skal holdes inden for stensætningen og må ikke overstige en højde på 1,6 meter, målt fra stammens basis ved jordniveau. 

 

 

BAGHAVER

Beboerne har mulighed for selv, og for egen regning, at anlægge baghaven efter egne ønsker, dog skal følgende regler overholdes:

• Træer og buske må ikke overstige en højde på 5 meter, målt fra stammens basis ved jordniveau og op – beboeren er således forpligtet til at beskære dem inden de overstiger denne højde. Beboeren kan dog søge om dispensation fra dette højdekrav hos afdelingsbestyrelsen, såfremt forholdene i haven afviger markant fra normen i afdelingen.

• Buske og træer der på sigt kan opnå en højde på 5 meter, skal plantes mindst 2 meter fra skellet.

• Beboeren er forpligtet til løbende at holde skellet mellem egen og de omkringliggende haver fri for ukrudt.

 

 

AREALET MELLEM HUSENE

Beboere i rækkehusene kan selv, og for egen regning, anlægge gårdsplads mellem husene hvis dette ønskes, dog skal følgende regler overholdes:  

• Træer og buske bør ikke overstige en højde af 3 meter, og må ikke overstige en højde på 5 meter, målt fra stammens basis ved jordniveau og op – beboeren er således forpligtet til at beskære dem inden de overstiger denne højde. Beboeren kan dog søge om dispensation fra dette højdekrav hos afdelingsbestyrelsen, såfremt forholdene i haven afviger markant fra normen i afdelingen.

• For beboere i rækkehusene skal cykler, barne- eller klapvogn parkeres ved skur eller på gårdspladsen mellem husene.

• Beboere har ikke uden videre ret til at bruge pladsen som parkeringsplads. Anvender man pladsen til dette formål, sker det på eget ansvar i forholdt til evt. problemer med ud- og indkørsel. Der skal søges tilladelse, og der skal være enighed naboerne imellem om hvorvidt begge ønsker en parkeringsplads opført på pladsen. Bestyrelsen kan vurdere, at forholdende ikke er til at anlægge parkering og på den baggrund afvise ansøgningen. 


MELLEMGANG

• Mellemgangen skal være tilgængelig, så håndværkere der skal udføre arbejde kan passere uden gener.

• Der må ikke opbevares husholdningsaffald, storskrald, haveaffald, kasserede møbler og andre opmagasinerede effekter samt mad i mellemgangen.


SKEL

Beboerne kan i fællesskab opsætte hegn i skellet mellem haverne, udgiften til hvilket afholdes af de involverede beboere, typisk ved en ligelig fordeling. Eventuel vedligeholdelse samt efterfølgende maling udføres og betales ligeledes af de involverede beboere.

 

 

SNERYDNING

Ved snefald påhviler det beboeren at holde indgangene til hoveddør, postkasse og renovationsbeholder fri for sne og is.

 

 

ALTANKASSER OG MARKISER

Det er ikke tilladt at opsætte altankasser eller markiser på bygningerne, og disse vil blive fjernet af en autoriseret håndværker. Regningen for udført arbejder betales af beboeren. Markiser og altankasser opsat før 2017 skal fjernes ved fraflytning.Vedtaget af beboerne på årsmødet, september 2019Kontakt

 Kontoret

Tjørnevangen 16

2700 Brønshøj

tlf. 38 60 87 60


Ejendomsfunktionæren

Træffetid på kontoret

dagligt kl. 07.30-08.00

samt kl. 12.00-12.30

Mail:varm20@gmail.com


Fejlmeldinger vedr. den enkelte bolig skal meddeles i kontorets åbningstid enten telefonisk eller ved fremmøde.

 


Bestyrelsen


Træffetid på kontoret 1. tirsdag hver måned kl. 18.00-19.00

Mail:varm20@gmail.com